פלילי

תביעה אזרחית נגררת לפלילי

תביעה אזרחית הנגררת לפלילים

בהתאם לשיטת המשפט הנהוגה בישראל, נפגע עבירה אשר נפגע מעבירה פלילית, אינו צד להליך המשפטי הפלילי ומי שמגיש את כתב האישום כנגד הנאשם הינה מדינת ישראל. במקרים רבים, עבירה פלילית עלולה לגרום נזק לרכושו, גופו ונפשו של נפגע העבירה.

במאמר זה, משרדו של עו"ד מוטי רגב יסביר מה הן האפשרויות שעומדות בפני נפגע עבירה לצורך קבלת פיצוי? מהי תביעה אזרחית נגררת לפלילים? מה הן יתרונות ההליך? ומה הן הוראות החוק הרלוונטיות, הכל כפי שיפורט בהרחבה במאמר שלפניכם.

ראשית, נבהיר כי תביעה אזרחית נגררת לפלילים היא תביעה אזרחית, שמגיש מי שנפגע מעבירה פלילית, ובה דרישה לפיצוי מהעבריין עבור הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מאותו מעשה פלילי. התביעה האזרחית מוגשת לאותו בית משפט בו נדון והורשע לפני כן ההליך הפלילי, ובפני אותו הרכב שופטים.

סמכות אזרחית נגררת לפלילים

סמכות אזרחית נגררת לפלילים – מעוגנת בסעיף 77(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שופט או מותב שהרשיע אדם מוסמך לדון בתביעה האזרחית שבאה בעקבות ההרשעה בהתקיים כל התנאים שלהלן:

-התביעה האזרחית הוגשה נגד המורשע בלבד.

-התביעה האזרחית הוגשה בשל קיומן של עובדות המהוות את העבירה שבה הורשע.

-פסק הדין הפלילי הפך לחלוט – שאין עליו עוד ערעור.

-מגיש התביעה האזרחית ביקש לדון בה בבית המשפט שדן בהליך הפלילי.

סמכות בית המשפט לקביעת פיצויים

סמכות בית המשפט לחייב עבריין מורשע בפיצוי נפגע עבירה, מעוגנת בהוראות    סעיף 77 לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

 

א.הורשע אדם, רשאי בית המשפט לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 258,000 שקלים חדשים לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו.

ב. קביעת הפיצויים לפי סעיף זה תהא לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו, ביום ביצוע העבירה או ביום מתן ההחלטה על הפיצויים, הכל לפי הגדול יותר.

בהליך הפלילי ישנה הגבלה ביחס לשיעור פיצוי הנזק לנפגע העבירה, ועל כן, נדרש מעורך הדין המייצג לבחון בקפידה את כלל הנסיבות ומערך השיקולים הרלוונטיים של הלקוח לבחינת אומדן גובה הפיצוי המקסימאלי העתידי.

יתרונות ניהול תביעה אזרחית נגררת לפלילים

לתביעה אזרחית נגררת לפלילים ישנם יתרונות רבים על פני תביעה אזרחית רגילה.

אחד מן היתרונות הוא העובדה שהתביעה נידונה בפני אותו הרכב שופטים. הרכב השופטים כבר שמע את הראיות ולמעשה גיבש דעה והכריע כבר בדבר אחריות הנתבע, הנאשם.

יתרון בולט נוסף מעוגן בהוראות סעיף 42ד לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971המורה כדלקמן;  

"..המסקנות והממצאים שנקבעו במשפט הפלילי, כאילו נקבעו בהליך האזרח.." (ראייה שלא ניתן יהיה לסותרה) ובכך, הלכה למעשה, מתייתרת שאלת אחריות המזיק ועיקר הדיון נסוב סביב שאלת גובה הפיצוי של נפגע העבירה. הראציונאל נובע מהצורך לחסוך מזמנם של בתי המשפט ושל העדים ולמנוע כפילות הדיון באותו עניין, ניתן תוקף להנחה כי מה שהוכח במידת הוכחה של מעבר לספק סביר במשפט פלילי "כשר" לשמש כראיה במשפט אזרחי, שבו כאמור, מידת ההוכחה הנדרשת נמוכה יותר.

מהו סד הזמנים להגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילים ?

את התביעה יש להגיש בתוך 90 יום מרגע בו פסק הדין הפלילי הפך לחלוט. כאמור, שלא ניתן עוד לערער עליו. אם הוגש ערעור על פסק הדין בהליך הפלילי, ניתן יהיה להגיש את התביעה האזרחית רק תוך 90 יום לאחר שהוכרע הערעור, ולא לפני כן. יובהר, כי ניתן להגיש תביעה אזרחית גם בחלוף 90 ימים מרגע שפסק הדין הפך חלוט, אולם במקרה כזה התביעה תוגש כתביעה רגילה, ולא כתביעה נגררת לפלילים עם יתרונותיה.

סדרי הדין בתביעה

על אף שהתביעה האזרחית נובעת ונגררת מההליך הפלילי, התביעה האזרחית הנגררת לפלילים הינה תביעה אזרחית במהותה. לפיכך, יש לנהל אותה כתביעה אזרחית רגילה, מבחינת אופן הוכחת הנזק והערכתו לשם קביעת הפיצוי. כך למשל, ייתכן ויהיה צורך בחוות דעת רפואית.

הפיצוי לתובע נגזר מפיצוי בגין הנזק הכספי שנגרם לנפגע (המכונה גם נזק ממוני, כגון הוצאות על טיפולים, הפסד השתכרות או השבת כספים שנלקחו מידו ע"י העבריין), והן מנזק שאינו ממוני: (כאב וסבל, אבדן הנאות חיים ועוד, אשר לרוב נפסק בהתאם להערכתו של בית המשפט על סמך עובדות המקרה). ככל שהנזק שנגרם לתובע גדול יותר כך ייטה בית המשפט לפסוק פיצוי גדול יותר. 

יודגש, פסק דין בתביעה אזרחית נגררת לפלילים, ניתן לאכיפה ככל פסק דין בתביעה אזרחית אחרת, לרבות פנייה להוצאה לפועל.

חשוב לדעת 

 ניתן לתבוע פיצויים בהליך אזרחי גם אם הפוגע זוכה מאשמה בהליך הפלילי

על מנת להרשיע אדם בפסק דין פלילי, נדרשת הוכחה ברמה גבוהה מאד, מעבר לכל ספק סביר. בתביעה אזרחית, לעומת זאת, רף ההוכחה הנדרש נמוך יותר. לפיכך, גם אם נפגעת מעבירה פלילית, והפוגע זוכה בהליך הפלילי עדיין עומדת לרשותך האפשרות להגיש נגדו תביעה אזרחית! זיכויו של נאשם אינו חוסם את האפשרות להגיש נגדו תביעה אזרחית ובה דרישה לפיצוי על כל הנזקים שנגרמו לך. תביעה כזו תידון כתביעה אזרחית רגילה, שאינה "תביעה אזרחית נגררת לפלילים". ניתן להגיש תביעה אזרחית מסוג זה אף אם ההליך הפלילי הסתיים בסגירת התיק במשטרה ולא הוגש כלל כתב אישום. תביעה אזרחית אינה מוגבלת בגובה הפיצוי בשונה מתביעה אזרחית נגררת לפלילים וחשוב להתייעץ עם עורך דין מנוסה הבקיא בתחום המשפט הפלילי וזאת על מנת להביא לכדי מיצוי יעיל ומהיר של זכויותיך.

משרדו של עו"ד מוטי רגב בעל נסיון רב ועשיר בניהול תביעות אזרחיות נגררות לפלילים וייצוג תובעים ונתבעים כאחד. משרדו של עורך הדין מוטי רגב בעל הבנה יסודית ומעמיקה בניהול הליכי משפט תוך חשיבה ייחודית, טקטית ומתן ייעוץ משפטי איכותי בהתאם לנסיבותיו האישיות של הלקוח תוך השגת פיצויים מקסימאליים בהתאם לחוק.

סיפורי הצלחה

סגירת תיק

סגירת תיק

סגירת תיק

בקשת מעצר התוצאה – שחרור!

חזרה מכתב אישום

חזרה מאישום

נסגר בהסד מותנה

שחרור

שחרור סחר בסמים

שחרור בהצהרת תובע

שחרור במחוזי סחר בסמים

צו הטרדה מאיימת צו הגנה

המשטרה ביקשה 3 ימים ביהמ"ש שיחרר

אלב"מ שחרור

תיק סמים

סמים – הסדר מקל תנאי + קנס + התחייבות

תיק פשע חמור

שחרור תושבת שטחים ממעצר תום הליכים לחלופת מעצר

שחרור מעצר

המשטרה ביקשה 6 ימים!! במעצר התוצאה – שחרור!

בקשת מעצר ל- 3 ימים

התוצאה – שחרור!

שחרור בהצהרת תובע

רישום פלילי נמחק – חנינה

אישור סגירת תיק

בקשת מעצר ל4 ימים התוצאה שחרור

תיק אלימות במשפחה

המשטרה ביקשה 4 ימי מעצר ההחלטה – שחרור!

שחרור ממעצר – תיק תקיפה חמור

שחרור ממעצר

שחרור בבקשת מעצר ל-6 ימים

החלטת שחרור בבקשת המשטרה למעצר 3 ימים

שוטר דורש חיפוש על גוף

מאמרים בנושא: תביעה אזרחית נגררת לפלילי

הלבנת הון
עתירות אסירים