עבודה

שימוע טרם פיטורים

זכות השימוע טרם פיטורים

על פי ההלכות סמכותו של מעביד לפטר עובד כפופה למגבלות שבחוק, לדוגמא: איסור פיטורי עובדת בהריון ללא אישור הממונה על חוק עבודת נשים; איסור פיטורים מחמת הפלייה כאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועוד.

בשנים האחרונות הוסיפה הפסיקה והטילה על מעסיקים הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי את החובה ליידע מראש את העובד על פיטוריו, לנמק את הפיטורים ולקיים הליך שימוע שבמסגרתו יאפשרו לעובד להשמיע את טענותיו טרם מתקבלת החלטה בעניינו, החלטה שעשויה לפגוע בהעסקתו ולהביא לפיטוריו.

מעסיקים שאינם עורכים שימוע לעובדיהם טרם הפיטורים חשופים לתביעות משפטיות, שלעיתים הפיצוי הכספי אשר ניתן לעובד שפוטר ללא הליך שימוע תקין, הינו בין פיצוי בסך משכורת אחת ולעיתים אף עד 12 משכורות ויותר.

להלן בקצרה כמה נקודות לביצוע הליך שימוע כדין:

  • שליחת מכתב פיטורים לעובד ובו פירוט הנימוקים והטענות שבבסיס שקילת אפשרות פיטוריו. המכתב והחומר הרלבנטי יישלחו או יועמדו לרשות העובד, זמן סביר לפני קיום הליך השימוע, על מנת ליתן לעוד להיערך כיאות להליך זה.
  • בישיבת השימוע יש לשמוע את העובד "בלב פתוח ונפש חפצה" ואת טענותיו בפתיחות ולא כדי לצאת לידי חובה.
  • במהלך השימוע יש לערוך פרוטוקול ובו תרשומת מהלך השימוע.
  • לאחר השימוע על מקבל ההחלטה האם לפטר את העובד, לשקול את כלל החומר שבפניו, ובמידה והוחלט לפטר את העובד, על ההחלטה להיות בכתב ומנומקת.

 

הודעה מוקדמת:

מתי יש לתת לעובד הודעה מוקדמת?

ככלל, כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד שלו, עליו לתת לו הודעה מוקדמת לפיטורים, וזאת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

כלומר, המעסיק איננו יכול לפטר את העובד באופן מיידי, מהיום למחר, אלא עליו לתת לו הודעה מוקדמת, וזאת על מנת לאפשר לעובד לחפש עבודה חילופית עוד לפני סיום העסקתו, ובכך למנוע מצב לפיו הוא יימצא ללא מקור פרנסה עם סיום עבודתו.

ההודעה המוקדמת צריכה להינתן בכתב, ולהיות קצובה בזמן, כפי שיפורט להלן.

 

נוסח ההודעה המוקדמת:

נוסח ההודעה המוקדמת בכתב צריך לכלול יום הוצאת ההודעה, ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים, כאמור סעיף 2(ג) לחוק. לרוב מקובל גם לציין את סיבת הפיטורים, במיוחד במידה והדבר איננו נובע מאי שביעות רצון מתפקודו של העובד, לדוגמא עקב אילוצי צמצום כח האדם, וכן להוסיף איחולי ברכה להצלחת העובד בהמשך דרכו.

חשוב מאד למסור לעובד את ההודעה המוקדמת בכתב, בין היתר מאחר ומסמך זה מאפשר לעובד לפנות ללשכת התעסוקה ולקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף, המכתב נועד להבטיח מתן פיצויי פיטורים לעובד, במיוחד במקרה והמעסיק ירצה לטעון שהעובד התפטר ולא פוטר, כדי לחמוק מחובת תשלום פיצויי פיטורים המגיעים לו עקב כך.

 

משך תקופת ההודעה:

משך תקופת ההודעה המוקדמת נקבע לפי סוג השכר שמשולם לעובד, חודשי או שעתי/יומי. כך, לדוגמא, עובד בשכר חודשי שעבד פחות מחצי שנה זכאי ליום אחד עבור כל חודש בו עבד במהלך 6 החודשים הראשונים לעבודתו. במידה והוא עבד בין חצי שנה לשנה (כולל), הוא זכאי לקבל 6 ימים עבור חצי השנה הראשונה, ויומיים וחצי נוספים עבור כל חודש נוסף מעבר לחצי השנה. במידה והוא עבד למעלה משנה, הוא זכאי לחודש ימים.

אין מניעה שהעובד והמעסיק יסכימו על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הנקובה בחוק, אולם אין לקבוע תקופה קצרה מזו הנקובה בחוק, מאחר והמדובר בזכות קוגנטית שאין להתנות עליה לרעת העובד. כך עולה מסעיף 12 לחוק, אשר קובע כי "חוק זה, אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה".

שאלות ותשובות בנושא: שימוע טרם פיטורים

סעיף 10(2) לחוק מאפשר למעסיק לפטר את העובד באופן מיידי, ומבלי לתת לו הודעה מוקדמת, וזאת בנסיבות שבהן העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או לפי החלטת בית דין למשמעת שהורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי.

מדובר בסנקציה קשה שננקטת במקרים חמורים במיוחד, בהם העובד ביצע עבירה פלילית כגון גניבה מהמעסיק, מסירת סודות מסחריים למתחרים, וכדומה, או עבירת משמעת חמורה כגון היעדרות ממושכת ממקום העבודה ללא אישור.

ככלל, על העובד להמשיך להתייצב לעבודתו גם במשך תקופת העבודה המוקדמת, ולקבל את שכרו הרגיל עבורה. יחד עם זאת, המעסיק רשאי להודיע לעובד כי הוא מוותר על התייצבותו לעבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, כאמור בסעיף 6 לחוק. לדוגמא, במידה והמעסיק איננו רוצה שהעובד יתסיס את יתר העובדים במקום העבודה או את מחליפו החדש בתפקיד. אולם במקרה כזה על המעסיק להמשיך ולשלם לעובד את שכרו הרגיל, כאילו הוא יתייצב לעבודתו.

במידה והמעסיק לא נתן לעובד הודעה מוקדמת כדין ובהתאם לחוק, עליו לשלם לו פיצוי בגובה שכר העבודה שהיה עליו לשלם לעובד במשך התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת, כאמור בסעיף 7 לחוק. לדוגמא, אם המעסיק היה צריך לתת לעובד הודעה מוקדמת בת 30 יום מראש, עליו לשלם לו שכר עבור 30 ימי עבודה.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: שימוע טרם פיטורים

דמי מחלה
זכויות עובדים