עבודה

מכתב פיטורין

מכתב פיטורין

אם עובד פוטר, על המעסיק לתת לו מסמך הודעה מוקדמת לפיטורים, אשר מכונה בקיצור "מכתב פיטורים", וזאת כאמור בסעיף 2(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

עקרונית, החוק אינו מבדיל בין מקרה בודד של פיטורים למקרים שבהם מפוטרים מאות עובדים ואף למעלה מכך, כך שבכל מקרה, ללא קשר למספר העובדים המפוטרים, יש למסור לכל עובד שפוטר מכתב פיטורים אישי, אשר מיועד ספציפית לו.

את מכתב הפיטורים יש למסור לעובד מבעוד מועד, ובהתאם לחוק. לדוגמה, כאשר מדובר בפיטורי עובד שעבד בשכר חודשי במשך שנה לפחות, יש לתת לו את מכתב פיטורים חודש ימים מראש, אלא אם כן סוכם בין הצדדים על תקופה ארוכה יותר.

שאלות ותשובות בנושא: מכתב פיטורין

במסגרת מכתב הפיטורים חובה לציין את מועד הוצאת המכתב וכן את מועד כניסת הפיטורים לתוקף. כך קובע סעיף 2(ג) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים.

בנוסף, אם המעסיק החליט לוותר על נוכחותו של העובד במקום העבודה עד למועד כניסת הפיטורים לתוקף, עליו לציין גם עובדה זו במסגרת מכתב הפיטורים, וזאת כאמור בסעיף 6(ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים.

אם נערך לעובד שימוע לפני קבלת ההחלטה בדבר פיטוריו, מקובל לציין גם עובדה זו במכתב הפיטורים. כמו כן, לעתים מקובל לציין במכתב גם את סיבת הפיטורים, במיוחד אם הדבר נבע בשל החלטה ארגונית שאיננה קשורה לכישוריו האישיים של העובד.

ולבסוף, לרוב מקובל לסיים בנימה חיובית, ולהודות לעובד על תרומתו למקום העבודה (וזאת בנוסף למכתב המלצה או במקומו) וכן לאחל לו הצלחה בהמשך דרכו, וזאת אף במקרים שבהם נסיבות הפיטורים נגרמו בשל אי שביעות רצון מכישוריו של העובד.

  1. ראשית, יש להודיע במכתב על ומועד הפסקת העסקתו על מנת למנוע בלבול או אי הבנה, וכן בכדי לאפשר לעובד להתכונן לקראת השינוי שיחול בחייו.
  2. יש לפרט את הסיבות להפסקת העסקת העובד ולוודא שההסברים ברורים, מדויקים וענייניים, כך שלא יתפרשו לשתי פנים. מומלץ לכלול הוכחות לנימוקים המצוינים במכתב.
  3. חשוב לפרט כיצד יושפעו הפיצויים וההטבות של העובד, וניתן לכלול את גובה הפיצויים שמגיעים לו בהתאם לחוק הגנת השכר, גובה התשלומים בגין ימי חופשה, דמי הבראה וכל מרכיב רלוונטי נוסף.
  4. ניתן לפרט כיצד העובד יקבל פיצויי פיטורים ומרכיבי שכר נוספים שמגיעים לו על פי חוק.
  5. יש להודיע במסגרת המכתב על ציוד שהעובד נדרש להשיב, כמו טלפון סלולרי, מחשב נייד, רכב חברה, מפתחות, תעודות, כרטיסי חנייה וכדומה.
  6. כדאי להזכיר הסכמי סודיות עליהם העובד חתום, וכן מסמכים אחרים כמו מסמכים שאוסרים על פנייה ללקוחות החברה לצרכים עסקיים לדוגמה.
  7. יש לפרט פרטי יצירת קשר של נציג מחלקת משאבי אנוש לצורך קבלת מידע נוסף

מכתב פיטורים הנו מסמך שחשוב מאד לעובד לקבלו, וזאת בשל מספר סיבות:

המכתב נועד להגדיר באופן ברור ומפורש את מועד כניסת הפיטורים לתוקף, על מנת שהן המעסיק והן העובד ידעו בבירור מתי יחסי עובד מעביד ביניהם מסתיימים, ומתי העובד איננו נדרש יותר לבוא למקום העבודה.

ללא מכתב הפיטורים, העובד לא יוכל לפנות ללשכת התעסוקה ולא יוכל לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. זאת, למעט במקרים שבהם העובד התפטר בנסיבות שבהן יש לראות בו כמי שהתפטר על פי החוק, כגון במקרים שבהם העובד התפטר על מנת לטפל בילדו הנכה וכיוצא בזה.

מכתב הפיטורים נועד להבטיח את זכותו של העובד לקבלת פיצויי פיטורים, במיוחד במקרה שבו המעסיק עלול להתכחש לזכות זו ולטעון שהעובד התפטר מיוזמתו החופשית ולא פוטר, ועל כן הוא איננו זכאי כלל לקבלת פיצויי פיטורים.

מכתב הפיטורים נועד להבטיח את זכותו של העובד לקבל פיצויי הלנת פיצויי פיטורים אילו הפיצויים שולמו לו באיחור או לא שולמו לו כלל, וכן לקבוע את המועדים הספציפיים לצורך חישוב תקופת הלנת פיצויי הפיטורים.

אופן שיגור מכתב פיטורים

עקרונית, סעיף 2 (ג) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי מכתב פיטורים צריך להינתן לעובד "בכתב". בהקשר זה התעוררה השאלה האם שיגור מכתב פיטורים באמצעים אלקטרוניים כמו מייל או הודעת וואטסאפ יכול אף הוא לענות על דרישת הכתב של החוק, אולם נכון להיום אין לשאלה תשובה חד משמעית.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: מכתב פיטורין

דמי מחלה
זכויות עובדים