פלילי

ייצוג קטינים ונוער

ייצוג קטינים ונוער

הרבה פעמים מה שמושך נערים לבצע עבירות שונה ממה שמושך מבוגרים. בגיל ההתבגרות הנערים נמצאים בתהליך התפתחותי קריטי גופני ונפשי, בתקופה זו מתגבשת אישיותם והרבה פעמים הם נמצאים בבלבול או בתחושה שהם יכולים לעשות הכל וללא השלכות על מעשיהם. בשונה ממבוגרים, נערים עדיין לא פיתחו סגנון עברייני. גיל ההתבגרות נגמר כשהנער מגיע לגיבוש הזהות.

גיל ההתבגרות עם כל המרכיבים שלו מהווה תקופה שהיא מאתגרת יש נערים שלא מצליחים להתמודד כראוי עם גיל ההתבגרות וזה מהווה פוטנציאל להתנהגויות סיכון וחשיפת יתר להתדרדרות עד כדי ממש עבריינות נוער.

התייעצות עם עו"ד מיד עם היוודע מעורבות ילדיכם באירוע פלילי היא קריטית זאת כדי להימנע מטעויות העלולות לפגוע בעתיד ילדכם לרבות לעניין גיוסם לשירות צבאי, טיפול מוקדם ונכון ע"י עו"ד המנוסה בטיפול בקטינים יכול לשנות את התמונה. חשוב להבין, אין חסינות לקטינים, הם עלולים להיעצר ולהיענש, דיני העונשין חלים עליהם בדיוק כמו בבגירים. יחד עם זאת, מאחר ומדובר בקטינים קיימות הוראות חוק ייחודיות לגביהם כדי לצמצם את הפגיעה בעתידם בגלל  טעות שביצעו בילדותם.

מעורבות קטינים בפלילים נוגעת בכל קשת העבירות בחוק העונשין, עבירות אלימות, רכוש, סמים, מין וכו'.. לעיתים מדובר בעבירות חמורות מאוד שנעשות יחד עם אחרים, קטינים נוספים וגם בגירים. חשוב לדעת מבחינה חוקית ועונשית דינו של קטין כדין בגיר, יחד עם זאת ישנם סייגים מסוימים שארחיב לגביהם.

מי מוגדר כקטין בחוק?

 

כל מי שגילו ביום ביצוע העבירה הפלילית הוא מעל מגיל 12 שנים ומתחת לגיל 18 שנים. ההנחה הרווחת הינה כי ילדים מתחת לגיל 12 אינם בוגרים דיים בכדי להבין את האיסור שבמעשה חומרתו והשלכותיו הפליליות ולכן אינם כשירים לעמוד לדין. לציין כי, קיימים הליכים מיוחדים גם לגבי קטינים מתחת לגיל 12 אך במהותם מדובר בהליכים שהם יותר טיפוליים ופחות טיפול בפן הפלילי.

 

שני חוקים מהווים אבני יסוד בהליך הפלילי בנוגע לקטינים הם:

 

חוק הנוער טוה"ש (טיפול והשגחה), התש"ך – 1960 

חוק הנוער שעד"ט (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א – 1971.

חוקים אלו מסדירים בין היתר את הליכי החקירה, זכויות וחובות החלים על קטינים

שאלות ותשובות בנושא: ייצוג קטינים ונוער

ככלל, חקירת קטין לא תתבצע בשעות לילה אלא בהתקיים החריגים הקבועים בחוק. קטין מתחת לגיל 14 לא ייחקר לאחר השעה 20:00, קטין מעל גיל 14 לא ייחקר לאחר השעה 22:00, חקירה במשטרה יכולה להפסיק בהגיע השעה הנ"ל ולהתחדש ביום שלמחרת, החל מהשעה 07:00. שוב, קיימים חריגים בחוק שבתנאים מסוימים כן תתאפשר חקירת קטינים בשעות לילה. זה לא אומר שהמשטרה תמיד מקפידה על זכויות קטינים אך זה תפקידו של עוה"ד שלכם לבדוק אם לא פגעו בזכויותיו של ילדכם, פגיעה בזכויות נחקר יכולה לבטל את כל ההליך כנגד הקטין.

בטרם ייחקר קטין חשוד יודיע לו החוקר בלשון המובנת לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, על זכותו להיוועץ בעורך דין פלילי ביחידות, וכן על זכותו לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה.

בטרם ייחקר קטין חשוד, המשטרה חייבת להודיע לעורך הדין של הקטין על חקירתו.

קיימת חובת הודעה להורהו של קטין שעוכב בשטח או הובא לתחנת המשטרה ללא דיחוי. גם כאן, ישנם חריגים בחוק למסירת הודעה להורה באם הקטין הביע התנגדות בנימוק סביר. ככל והוחלט על מעצרו יש חובה להודיע לקרוב או בגיר אחר שהקטין נקב בשמו.

 

המשטרה חייבת לנסות ולאתר במאמץ סביר את הוריו של הקטין וכל ניסיון כזה יש לתעד בכתב, אין מדובר בפעולה של מה בכך, על המשטרה להראות פעולה ממשית ורצינית ושעשתה כל הנדרש על מנת לעדכן הוריו של קטין.

קיימת זכות לנוכחות הורה בחקירה של קטין חשוד שהובא לחקירה משטרתית כמעוכב, אם הקטין הוכנס לסטטוס עצור הזכות מתבטלת. הקטין גם שרשאי להתייעץ עם הוריו לפני החקירה, אלא אם כן הביע התנגדות לכך, או אם סבר קצין מוסמך כי נוכחות ההורה מפריעה לקיומה התקין של החקירה. יחד עם זאת, רשאי קצין חקירות להורות ולתעד בכתב על התחלת חקירת קטין חשוד אף מבלי להמתין לנוכחות הורהו אם ההורה או הקרוב האחר אליו לא הגיע לתחנת המשטרה תוך פרק זמן סביר או אם שוכנע הקצין כי המתנה מעבר לפרק הזמן הסביר תגרום לפגיעה בשלומו של הקטין, תסכל ותשבש את החקירה, תמנע גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה נשוא החקירה, תסכל מניעת עבירות נוספות או תמנע שחרור ממעצר של קטינים אחרים.

חקירה פלילית שנפתחה כנגד קטין תסווג כט"מ (טיפול מותנה) בהתקיים תנאים מסוימים, המשמעות היא שתיק זה לא ירשם במרשם הפלילי של הקטין אלא רק במרשם המשטרתי.

1.לקטין אין רישום פלילי קודם או תיק ט"מ קודם

2.הקטין הודה בעבירה

3.נסיבות ביצוע העבירה קלות

4.הקטין הביע נכונות להתנצל בפני קרבן העבירה

5.הממונה על החקירה התרשם כי אין חשש שהקטין יחזור ויבצע עבירות

6.העבירה נחקרה עד תומה

-המשטרה תפנה את הקטין לשרות המבחן לנוער

-הקטין ימנע מביצוע עבירות חדשות במשך חצי שנה.

-הקטין ייענה לטיפול שירות המבחן לנוער וישתף פעולה בתהליך

-ככל והקטין יעמוד בדרישות תוכנית הטיפול התיק כנגדו יגנז ע"י המשטרה

ככל ולא יעמוד הקטין בדרישות ההליך הטיפולי, התיק ירשם במרשם הפלילי של הקטין והתיק יופנה להגשת כתב אישום והעמדה לדין.

יש לציין כי ישנם הליכי טיפול נוספים בהם ניתן לשלב קטינים שיכולים לסייע בסגירת התיק הפלילי כנגדו ללא רישום פלילי לדוגמה: הליך קד"מ (קבוצת דיון משפחתית), הליך גפ"נ (גישור פוגע נפגע) ועוד..

קצין המבחן או עובד סוציאלי של משרד הרווחה המטפל בנוער עובר חוק.

קצין המבחן מקבל הודעה מהמשטרה על פתיחת תיק פלילי לקטין, על מעצר קטין ועל החלטה להעמידו לדין, מתפקידו של קצין המבחן לבדוק את מצבו פסיכו-סוציאלי של הקטין ולהגיש לבית המשפט תסקיר בשלב המעצר לרבות המלצותיו הטיפוליות וכן להגיש תסקיר לאחר שבית המשפט לנוער קבע שהקטין אשם.

דו"ח שמכין קצין מבחן לגבי קטין הכולל סקירת מצבו, התרשמות והמלצות טיפוליות.

תסקיר קצין המבחן הוא חסוי רק התובע וסנגורו של הקטין בלבד רשאים לעיין בו בבית המשפט.

ככל ובסיום החקירה הוחלט ע"י היחידה החוקרת להעביר את התיק להגשת כתב אישום, הקטין יועמד לדין בבית משפט מיוחד לנוער, מדובר בבית משפט נפרד לטיפול בנוער עם ארגז כלים מיוחד ורחב יותר לטיפול בנאשמים קטינים. על פי רוב הנטייה היא להעדיף לשקם את הקטין במסגרת  מאשר לכלוא אותו. מניסיוני כקצין נוער אומר לכם כי ליווי משפטי ומקצועי עוד לפני החקירה במשטרה ויכול ויוביל לסגירת התיק הפלילי והחקירה בלא להותיר רישום פלילי כלל וימנע עוגמת נפש לעתיד יקירכם.

סיפורי הצלחה

סגירת תיק

סגירת תיק

סגירת תיק

בקשת מעצר התוצאה – שחרור!

חזרה מכתב אישום

חזרה מאישום

נסגר בהסד מותנה

שחרור

שחרור סחר בסמים

שחרור בהצהרת תובע

שחרור במחוזי סחר בסמים

צו הטרדה מאיימת צו הגנה

המשטרה ביקשה 3 ימים ביהמ"ש שיחרר

אלב"מ שחרור

תיק סמים

סמים – הסדר מקל תנאי + קנס + התחייבות

תיק פשע חמור

שחרור תושבת שטחים ממעצר תום הליכים לחלופת מעצר

שחרור מעצר

המשטרה ביקשה 6 ימים!! במעצר התוצאה – שחרור!

בקשת מעצר ל- 3 ימים

התוצאה – שחרור!

שחרור בהצהרת תובע

רישום פלילי נמחק – חנינה

אישור סגירת תיק

בקשת מעצר ל4 ימים התוצאה שחרור

תיק אלימות במשפחה

המשטרה ביקשה 4 ימי מעצר ההחלטה – שחרור!

שחרור ממעצר – תיק תקיפה חמור

שחרור ממעצר

שחרור בבקשת מעצר ל-6 ימים

החלטת שחרור בבקשת המשטרה למעצר 3 ימים

שוטר דורש חיפוש על גוף

מאמרים בנושא: ייצוג קטינים ונוער

הלבנת הון
עתירות אסירים