משפחה וירושה

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

כל אדם מגיל 18 ומעלה, רשאי למנות מיופה כוח אשר יטפל עבורו בעניין מסוים, כאשר הוא עצמו לא יוכל לעשות זאת מסיבה כלשהי כגון דמנציה או מוגבלות שכלית. ייפוי כוח מתמשך יכול להיות רחב היקף ולהתייחס לעניינים רפואיים ולענייני רכוש כאחד, או להיות מצומצם מאוד ולייפה את כוחו של אדם בעניין אחד ספציפי או מספר עניינים בודדים. האדם הממנה יכול לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות למיופה הכוח בדבר קבלת החלטות וביצוע פעולות בשמו ויכול הוא להותיר את שיקול הדעת כולו לממונה. 

כאשר מייפה הכוח כלל בייפוי הכוח, הנחיות מסוימות, על המיופה למלא אחריהן ובדיוק רב, משהוא נכנס בנעליו של הממנה. החריג לכך הוא מצב שבו מדובר בהנחיות בלתי חוקיות, בהנחיות המזיקות למייפה הכוח וכיו"ב. במצב דברים זה, על מיופה הכוח לפנות אל בית המשפט ולקבל ממנו הוראות כיצד לנהוג, על מנת שיוכל למלא את תפקידו כהלכה. 

עריכת ייפוי הכוח

בשונה מסוגים אחרים של מסמכים משפטיים, לרבות ייפויי כוח אחרים, ייפוי כוח מתמשך יהיה בר תוקף רק אם נחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. המסמך ייערך על גבי טופס ייעודי כאשר עורך הדין אשר בפניו נערך ייפוי כוח מתמשך מחויב להסביר לממנה את המשמעויות של מסמך זה, את החלופות המשפטיות העומדות בפניו ולהיות משוכנע כי הממנה הבין את הסבריו. מייפה הכוח יאשר בחתימתו כי הוא מבין את ההשלכות של ייפוי הכוח וכי הוא ניתן מרצונו החופשי בלבד, ללא כל השפעה חיצונית, לחץ או כפייה שהופעלו עליו. לאחר עריכת ייפוי הכוח, יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי והדבר מהווה תנאי לכניסתו לתוקף. 

שאלות ותשובות בנושא: ייפוי כוח מתמשך

בהחלט. הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כוח אחר לכל עניין ולקבוע האם מיופי הכוח יפעלו כל אחד בנפרד, או במשותף. כמו כן, ניתן למנות מיופה כוח אשר ייכנס לתפקידו כאשר מיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל למלא את התפקיד. עוד נוסיף כי הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר על התפקיד ואם עשה כן, עליו לקבוע בייפוי הכוח מהו גובה השכר.

אחת הנקודות החשובות ביות בסוגיה זו, היא מתי נכנס לתוקפו ייפוי הכוח. מטבע הדברים, מדובר במועד שבו האדם הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח.  

מי קובע מתי הגיע מועד זה? מייפה הכוח יכול לקבוע תנאים לתרחיש זה ואם לא עשה כן, יכנס ייפוי הכוח לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, על פיה, הממנה אינו כשיר עוד לטפל בעניינים המנויים בייפוי הכוח. כאמור מעלה, לאחר עריכת ייפוי כוח מתמשך יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי וכמו כן, יכנס הוא לתוקפו רק לאחר שניתנה הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי והוא אישר אותה בחתימתו על ייפוי הכוח תוך ציון מועד כניסתו לתוקף. 

עם קבלת אישורו של האפוטרופוס הכללי, על הממונה להודיע לכל הגורמים הרלוונטיים על הדבר, למשל קרובי משפחתו של המייפה. אם הממנה שוהה בבית חולים או בדיור מוגן, על מיופה הכוח ליידע את מנהלי המקום. מתי פוקע תוקפו של ייפוי כוח מתמשך? בעת פטירת אחד הצדדים וכן בשורה אחרת של מקרים הנובעים מייפוי הכוח עצמו. כך למשל כאשר מיופה הכוח הוא בן/בת הזוג של הממנה ונקבע בייפוי הכוח כי אם הקשר הזוגי הסתיים, תוקפו של ייפוי הכוח פוקע גם הוא.

סיפורי הצלחה

בקרוב יתווסף סיפורים

מאמרים בנושא: ייפוי כוח מתמשך

צוואות וירושות