מקרקעין

חוק השליחות

ייפוי כוח חוק השליחות, תשכ”ה – 1965.

ייפוי כוח היא אופציה שניתנת להבטחת זכותו של צד ג' או שלוח וזכותו תלויה בביצוע השליחות.
לפי חוק השליחות, כל אדם בגיר, צלול וכשיר לכך משפטית, יכול למנות נציג מטעמו (שלוח), על מנת שיבצע עבורו ובשמו, פעולות משפטיות. המינוי נעשה באמצעות מסמך (“ייפוי כוח”), הקובע את זהות הנציג, את מטרת השליחות, את היקף וסמכויות הנציג לפעול בשמו של מייפה הכוח ועוד. ייפוי הכוח אינו יוצר את הזכות, אלא הוא מכשיר חיוני לביצועהמטרת ייפוי כוח רגיל היא לשמור על זכויותיו של מייפה הכוח. 

 

ייפוי כוח בלתי חוזר 

כשמו כן הוא: בלתי מוגבל בזמן, בלתי ניתן לביטול או להשבה. גם כאשר המעניק אינו כשיר יותר, או שהתחרט – יפה כוחו של ייפוי הכוח. במידה וההסכם בוטל כדין, אין עוד זכות תלויה בייפוי הכוח, ולכן אין מניעה לבטלו.

מטרת השימוש בייפוי כוח בלתי חוזר

אחד השימושים הנפוצים ביותר בייפוי כוח זה, הוא בעסקת מקרקעין. סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, קובע כי – 

ייפוי-כוח שניתן בישראל לעורך-דין לפעול בתחום הפעולות שיש להן קשר לשירות המקצועי שנותן עורך-דין ללקוח, לרבות קבלת כספים ודברים אחרים בשביל לקוחו בעניין כזה, שחתימת הלקוח עליו אושרה בכתב על-ידי עורך-הדין, אינו טעון אישור אחר, על אף האמור בכל דין״.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: חוק השליחות

פיצול דירות