עבודה

זכויות נשים בהריון

זכויות נשים בהריון

חוק עבודת נשים, אוסר על מעביד לפטר עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה, אם עבדה באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות, אלא אם ניתן היתר על ידי הממונה על חוק עבודת נשים במשרד התמ"ת. ההודעות על הארכת חופשת הלידה תימסרנה למעביד בכתב.

עובדת אשר פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של פחות מ-3 שבועות, תודיע על כך למעבידה 4 ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.

עובדת אשר פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של יותר מ-3 שבועות, תודיע על כך למעבידה 8 ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.

 

היעדרות במהלך חודשי ההיריון:

עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת לשם פיקוח רפואי או בדיקות רפואיות שגרתיות, הקשורות בהריון, ואשר נעשים על ידי רופא נשים או בתחנה לבריאות האם והילד.

יודגש כי דין ההיעדרות, דינו כדין חופשת מחלה, והעובדת תהיה זכאית לתשלום ימי מחלה עבור תקופת היעדרותה.

חוק עבודת נשים קובע, כי עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה, תודיע על כך למעבידה, ומשעשתה כך, או משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעבידה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, וכך גם הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעבידה בכתב כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה.

למרות האיסור להעסיק עובדת בשעות נוספות ובעבודת לילה, רשאי המעביד להעביד עובדת בהריון, בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רפואי של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות או במנוחה השבועית ובכפוף לתנאי האישור.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: זכויות נשים בהריון

דמי מחלה
זכויות עובדים