הוצאה לפועל

איחוד תיקים

איחוד תיקים

איחוד התיקים מאפשר הסדרה מרוכזת של החובות בהוצאה לפועל. מטרת האיחוד, להקל על החייב הנתון ללחצים המושתים עליו על ידי כל אחד מנושיו, דבר אשר יש בו כדי לאפשר לחייב לשלם לכל נושיו, על פי צו תשלומים שייפרס לתקופה סבירה, בהתאם ליכולתו הכלכלית בפועל.

 

אילו תיקי הוצאה לפועל לא ניתן לצרף לתיק איחוד?

ישנם תיקים שלא ניתן לאחד במסגרת הליך איחוד ולמעשה לא ניתן לצרפם לתיק איחוד. הכוונה של המחוקק בכך הייתה לתת עדיפות או קדימות לתיקים מסוימים בכל הנוגע להליכי גבייה בהוצאה לפועל.

לא ניתן לצרף לתיק האיחוד תיק מזונות.  הרציונל כאמור לתת עדיפות לגביית מזונות בתיק הוצאה לפועל ולתת יתרון בהלכי גבייה ככל הנוגע לתיקי מזונות.

דוגמאות נוספות לתיקים שלא ניתן לצרף לתיקי איחוד הם תיקים משכון/משכנתא. בתיקים אלה יש ערובה/שעבוד לפירעון החוב. 

 

התנאים לאיחוד תיקים:

ההסדר בדבר הליך איחוד נקבע בפרק ז’3 לחוק ההוצאה לפועל,. ההסדר קובע מספר קריטריונים ותנאים להגשת בקשה לאחד תיקים.

אחד התנאים המקדמיים לפתיחת הליך של איחוד תיקים, הינו תשלום בסך 3% לפחות מסך החובות בתיקים הפתוחים כנגד החייב.

הסכום ישולם על ידי החייב במעמד הגשת הבקשה לאיחוד תיקים בלשכת ההוצל”פ, ומידי חודש בחודשו עד למתן החלטה בבקשה לאיחוד.

מבחן יכולת פירעון של חייב באיחוד תיקים

לבסוף, השיקול המרכזי במתן צו לאיחוד התיקים הינו מבחן יכולת פירעון של החייב.

רשם ההוצאה לפועל מתרשם האם משכורתו של החייב, נכסיו העתידיים, כושר השתכרותו וכו’, מלמדים כי החייב מסוגל לפרוע את חובותיו בכל התיקים העומדים ותלויים כנגדו בתוך פרקי הזמן כדלקמן:

 

שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ש”ח.

3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 ש”ח ואינו עולה על 100,000 ש”ח.

4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ש”ח.

החוק למעשה מאפשר תקופה מקסימלית של 4 שנים לפירעון כלל החובות, בהנחה שהחוב גבוה מ-100,000 ₪.

יצוין, כי רשם ההוצל”פ מוסמך לקבוע פרקי זמן ארוכים מאלה שצוינו לעיל מטעמים מיוחדים, או בהתאם להסכמת כלל הזוכים.

 

מה קורה לאחר החלטה לאחד תיקים?

במסגרת החלטה לאיחוד התיקים, נקבע לחייב צו תשלומים בהוצאה לפועל. על החייב לעמוד בצו התשלומים בתיק האיחוד לאחר בחינת יכולתו הכלכלית.

בתוך כך, הרציונל לאיחוד תיקים הוא, מצד אחד ייעול הליכי הגבייה במסגרת תיק אב אחד. בכך למנוע הליכים שיינקטו במקביל כנגד החייב במספר תיקים שונים תוך טרטור החייב.

מאידך, מטרת ההליך לאפשר לחייב לפרוע את חובו כלפי כלל הנושים באמצעות צו תשלומים חודשיים.

סיפורי הצלחה

ביטול עיקול

ביטול עיקולים

מאמרים בנושא: איחוד תיקים

אין עדיין מאמרים בנושא איחוד תיקים, בקרוב...