תקנון אתר

כללי
  1. השימוש באתר האינטרנט של משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות' (להלן – "האתר" ו- "המשרד" בהתאמה) ובכל התכנים המוצגים בו, אינו כרוך בתשלום, אולם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
    1.2. מטעמי נוחות, כל האמור בתקנון זה מובא בלשון זכר אולם משמעו גם בנקבה וגם ברבים.
    1.3. עצם השימוש באתר ייחשב להסכמה מצידך לכל התנאים, התניות וההודעות הכלולים בתקנון האתר. לפיכך, בטרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את תקנון האתר המובא להלן.
    1.4. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנוגע לאתר זה הנו בית משפט הנמצא בתחום השיפוט של בית המשפט בירושלים
קניין רוחני

2.1. כל הזכויות לרבות זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר – לרבות בתכנים, במאמרים, בידיעות, במידע טקסטואלי אחר מכל מין וסוג באתר, בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל תוכן אחר הכלולים בו – הינן של משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות' בלבד. למשתמש ולכל אחד אחר אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות הנוגעות לאתר ולתכניו.
2.2. אין לשנות, לשכתב, לתקן, למחוק, להוסיף, להעתיק, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי, להפיץ, לתרגם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי בתכנים באתר בלא קבלת הסכמתו המפורשת של משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות', מראש ובכתב.
2.3. אין להשתמש בשם המתחם של האתר ובשם "משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות' " בלא קבלת הסכמתו המפורשת של משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות', מראש ובכתב.

שמירת זכויות לביצוע שינויים

3.1. המשרד ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות, לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע כל תנאי ו/או חלק מתנאי השימוש והאחריות המפורטים בתקנון זה – בחלקם או בשלמותם, בכל עת, ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי. המשך הצפייה ו/או השימוש באתר לאחר ביצוע כל שינוי בתנאי השימוש והאחריות בתקנון האתר יהוו אישור והסכמה לאמור בהם.
3.2. המשרד ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות, לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע ו/או להשהות כל חלק באתר, בכל עת, ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.
3.3. המשרד או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות להגביל גישה כללית ו/או ללקוחות / משתמשים מסוימים לדפי מידע ו/או כל חלק אחר באתר בכל עת ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות חסימת האתר כליל ו/או הסרתו כליל מהרשת.
3.4. המשרד ו/ או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בכל עת, על-פי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.
3.5. המשרד ו/או מי מטעמו רשאים לחדול מהפעלת האתר בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.
3.6. המשתמש מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים באתר או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הגבלת אחריות

4.1.אין בכל האמור באתר משום הצעה, שידול ו/או ייעוץ לנקיטת הליכים ו/או פעולות כלשהם. המידע המפורט באתר הנו אינפורמטיבי בלבד, כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ו/או המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או להימנעות מהם וכן, משקף לעתים קרובות עמדה מקצועית אישית של הכותב, שאיננה מתיימרת בהכרח לייצג את הדעה הרווחת ו/או הדעה המקובלת בנושאים הנדונים.
4.2. כידוע, עולם המשפט הינו תחום דינמי, המחוקק מתקן ומוסיף על חוקים קיימים, מחוקק חוקים חדשים ובתי המשפט משנים הלכות משפטיות ופוסקים הלכות חדשות. המידע הכלול באתר נכון למועד כתיבתו, והמשרד לא מתחייב לעדכן את המידע מעת לעת וגם לא מתחייב לספק בכל עת תמונת מצב עדכנית של הדין בתחום כזה או אחר. על המשתמש באתר לקחת בחשבון כי לא מן הנמנע, שחלק מהתכנים באתר לא יהיו עדכניים ולא ישקפו את המצב המשפטי העדכני ביותר בעניין כזה או אחר.
4.3. התכנים המוצגים באתר זה אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום. התכנים באתר מוצגים כמו שהם (as is) וגם לא ניתן להתאימם לכל מקרה. כל מקרה חייב להיבחן על נסיבותיו המיוחדות. אין להסתמך על המידע והתכנים באתר זה כעצה משפטית ו/או כתחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני, אשר חייב להינתן בכל מקרה על ידי עורך דין המכיר את כל העובדות הרלוונטיות למקרה הספציפי שלך ומעודכן בתמורות שחלו בדין הרלוונטי למקרה שלך.
4.4. באם למרות כל האמור בתקנון זה, בחרת בכל זאת להסתמך על מידע הכלול באתר, בכל דרך שהיא, אזי הדבר נעשה על אחריותך האישית הבלעדית והמלאה בלבד, תוך הסכמתך מראש לפטור את המשרד ו/או מי מטעמו מכל אחריות, ותוך וויתור מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא בכל הנוגע לשימוש באתר (לרבות ביחס לתכנים באתר, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם).
4.5. המשרד ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל – בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המשרד או אצל מי מספקי השירותים לאתר.
4.6. המשרד ו/או מי מטעמו, לא יישאו בשום פנים ואופן בכל אחריות ביחס לתוכני האתר ולמידע הכלול בו, לרבות שלמותו, נכונותו, מהימנותו, דיוקו, עדכניותו, זמינותו ולא יישאו בכל אחריות, מכל סוג, ביחס לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ותוצאות כלשהן, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש באתר ו/או למי מטעמו של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר או הסתמכות בדרך כל שהיא על תכניו ו/או המידע הכלול בו.
4.7. למען הסר ספק, בשום מקרה לא תחול על המשרד ו/או מי מטעמו אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש באתר זה וכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין פגיעה, אובדן הכנסות ו/או כספים, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי וכל נזק כספי, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה או בביצועיו, בקצב השימוש ו/ או בהפרעה לשימוש ו/או בהפסקת השימוש באתר זה, באספקה או באי-אספקה של השירות, או בכל מידע, תוכנה, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה ובין על דיני נזיקין או על כל דין אחר, על אף כל הודעה מוקדמת למשרד על האפשרות לגרימת נזקים כאמור.
4.8. אם אינך שבע-רצון מעניין כלשהו הנוגע לאתר זה, או מאחד מתנאי השימוש בתקנון זה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הנו הפסקת השימוש באתר זה.

השימוש באתר

5.1. אתר אינטרנט זה וכל התכנים הכלולים בו נועדו אך ורק לשימוש אישי ואין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים הכלולים באתר.
5.2. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור תכנים ו/או מידע כלשהו הכלולים באתר, ללא קבלת הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות'.
5.3. המשתמש לא יעשה שימוש ולא ירשה לעשות שימוש במידע ו/או בתוכן, וכן לא יעשה כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמו או בכבודו של המשרד ו/או משרד עורכי דין רגב, מזרחי ושות' כבעל זכות היוצרים בו.
5.4. אין לקשר לרכיבים בודדים באתר – כדוגמת קישור ישיר לקבצים ו/או מסמכים המצויים באתר, להבדיל מקישור לעמוד המלא שבו הם נמצאים. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שקבע לו המשרד ו/או מי מטעמו, ואין להציג את האתר באופן הגורע מן התכנים המצויים בו.
5.5. מובהר בזאת כי המשרד ו/או מי מטעמו אינם מחויבים, בשום מקרה, לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו כתוצאה משימוש באתר.

קישורים

6.1. באתר קישורים והפניות לאתרים ולגורמים אחרים. אין לראות בכך המלצה כזאת או אחרת למשתמש לנקוט ו/או להימנע מפעולה כזו או אחרת.
6.2. הקישור לאתרים ולמידע משפטי אינו מעיד שהם נבדקו ונמצאו תקינים, מהימנים, עדכניים, מלאים או מדויקים. אתרים ומידע משתנים ומתעדכנים כל הזמן. מה שהיה עדכני ושלם היום עשוי להיות לא עדכני, חסר או אפילו שגוי מחר.
6.3. המשרד ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר (לרבות שירותים ומוצרים המוצעים בהם). בכלל זה, המשרד ו/או מי מטעמו לא נושאים באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. המשרד ו/או מי מטעמו לא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.
6.4. ההפניות לאתרים ולגורמים אחרים נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדית של המשרד ו/או מי מטעמו בלבד, שאינם מתחייבים שכל הקישורים וההפניות באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתרי אינטרנט פעילים.
6.5. המשרד ו/או מי מטעמו רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור או הפניה לאתר מסוים, אינה ערובה לכך שקישור זה או ההפניה לא יבוטלו או ישתנו.