עבודה

טיפולי פוריות

טיפולי פוריות

היעדרות עקב טיפולי פוריות:

עובדת העוברת טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ גופית, זכאית להיעדר מהעבודה בהתקיים התנאים הבאים:

הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב את היעדרותה.

באשר לתנאי זה אציין, כי לא מזמן ניתן פסק דין, אשר חייב תובעת בהוצאות משפט, לאור העובדה כי לא הציגה בפני המעביד אישור כי עוברת היא טיפולי הפריה. 

העובדת הודיעה מראש למעביד על היעדרותה. תקופת ההיעדרות, במקום עבודה בו עובדים 5 ימים בשבוע, לא תעלה בכל סדרה טיפולית על 16 יום. תקופת ההיעדרות, במקום בו עובדים 6 ימים בשבוע, לא תעלה בכל סדרה טיפולית על 20 יום. מספר הסדרות הטיפוליות לא יעלה על ארבע. דין ההיעדרות כדין חופשת מחלה. 

 

הגבלת פיטורי עובדת העוברת טיפולי הפריה:

חוק עבודת נשים, אוסר על מעסיק לפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון, או השני, במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות.

יודגש כי האיסור לפטר, יחול רק על עובדת שנעדרה בפועל ממקום העבודה עקב טיפולי הפוריות.

לאיסור לפטר קיימים שני חריגים, הפיטורים יהיו מותרים אם ניתן היתר לכך, על ידי הממונה לחוק עבודת נשים במשרד התמ"ת, כאשר ההיתר לא יינתן אם לדעת הממונה פיטורי העובדת היו קשורים להיעדרות העובדת עקב טיפולי הפוריות או ההפריה חוץ גופית אותן עברה.

איסור פיטורי עובד או פיטורי עובדת בהריון שנעדרו כאמור, יפוגו לאחר שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם.

 

שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור הפליה:

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק שוויון הזדמנויות בעבודה"), בענייננו אוסר על מעביד להפלות בין עובדיו, או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית ועוד.

לאור איסור האפליה בגין מין והורות, עובדת העובדת באותו מקום עבודה במשך פחות מ-6 חודשים. ופוטרה ללא סיבה מוצדקת, ורק לאחר שנודע למעביד שהינה בהריון, יכולה להגיש תביעה כנגד המעביד בגין אפלייתה, כשנטל ההוכחה כי לא פוטרה בשל הריונה הינו על המעביד. יודגש כי חוק זה אינו חל על מעביד המעסיק פחות מ-6 עובדים.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: טיפולי פוריות

דמי מחלה
זכויות עובדים