עבודה

חופשת לידה

חופשת לידה

ילדת בשעה טובה, הנך זכאית לאחר הלידה לחופשת לידה של 14 שבועות, מהם 7 שבועות או פחות מזה כרצונך, הנך יכולה לנצל לפני יום הלידה המשוער והשאר לאחר הלידה. כחלק מזכויות נשים בהריון, עובדת שחלתה ו/או אושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, תהא זכאית:

להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מארבע שבועות;

לפצל את חופשת הלידה כך ששלשה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.

עובדת שהילד אשר ילדה חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים לאשפוז, תוך תקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים, תהא זכאית:

להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופה האשפוז, אך לא ביותר מארבע שבועות

לפצל את חופשת הלידה כך ששלשה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך האשפוז או עם סיומה.

עובדת אשר האריכה את חופשת הלידה תודיע על כך למעבידה ארבעה ימים לפחות לפני המועד בו היא אמורה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.

עובדת אשר פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של פחות מ-3 שבועות, תודיע על כך למעבידה 4 ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.

עובדת אשר פיצלה את חופשת הלידה עקב אשפוז של יותר מ-3 שבועות, תודיע על כך למעבידה שמונה ימים לפחות לפני המועד בו היא רוצה לשוב לעבודה, או במועד המוקדם ביותר האפשרי אם נבצר ממנה למסור ההודעה כאמור.

ההודעות על הארכת חופשת הלידה תימסרנה למעביד בכתב.

איסור העסקה בשעות נוספות במנוחה השבועית ובעבודת לילה

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 (להלן: "חוק עבודת נשים"), מעניק הגנה אבסולוטית על עובדת ועובד בפני פיטורים עקב הריון ולידה והיעדרויות הקשורות להריון וללידה.

חופשת לידה ליותר מלידת ילד אחד

עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, תהא זכאית להאריך את חופשת הלידה ב-3 שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השני. יודגש כי סך כל ההארכות לא יעלה על ארבעה שבועות.

מתוך מכלול זכויות נשים בהריון נקבע כי, עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שניים-עשר חודשים רצופים, רשאית להיעדר מהעבודה, בתום חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע מספר החודשים שבהם עבדה, אך לא יותר משניים-עשר חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במניין.

היעדרה של העובדת מעבודתה, דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין הימים לגבי זכויות התלויות בוותק.

במידה והעובדת מבקשת לסיים את חופשתה לפני תום תקופת החופשה, חייב המעביד להחזירה לעבודה בתוך ארבעה שבועות מיום התייצבותה או מיום שהודיעה על רצונה לחזור.

 

חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה:

עובדת שעבדה עד תחילת חופשת הלידה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפחות שניים-עשר חודשים רצופים, עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, בתום חופשת הלידה, מספר חודשים כרבע מספר החודשים שבהם עבדה, אך לא יותר שניים-עשר חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במניין.

היעדרה של העובדת מעבודתה, דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין הימים לגבי זכויות התלויות בוותק. 

במידה והעובדת מבקשת לסיים את חופשתה לפני תום תקופת החופשה, חייב המעביד להחזירה לעבודה בתוך ארבעה שבועות מיום התייצבותה או מיום שהודיעה על רצונה לחזור.

 

התפטרות בגין טיפול בילד:

לאחר סיום חופשת הלידה, ו/או החופשה ללא תשלום, זכאית עובדת להתפטר כדין מפוטרת בכדי לטפל בילדה, ולקבל את התשלום בגין פיצויי פיטורים. אדגיש, כי ניתן להתפטר בעילה זו, עד 9 חודשים מיום הלידה.

שאלות ותשובות בנושא: חופשת לידה

עובדת המעוניינת בכך, תהא רשאית לקצר את חופשת הלידה, באישור בכתב מאת הרופא.

עובדת שילדה ויצאה לחופשת לידה, תהא זכאית לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי בעד הזמן שבו אינה עובדת.

עובדת ו/או עובד שהם ומעבידם הפרישו לקופת גמל, חלה החובה על המעביד לשלם את התשלומים לקופת הגמל, בתקופת חופשת הלידה.

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: חופשת לידה

דמי מחלה
זכויות עובדים