ביטוח לאומי

ועדה רפואית לעררים

ועדה רפואית לערערים

במידה ונקבעה נכות רפואית נמוכה, ניתן לערער בפני ועדה רפואית לערערים. 

הועדה תכיל 3 רופאים שיבדקו את הערכת רופאי המוסד מדרג ראשון. ועדת ערער מתכנסת חודש ימים לאחר תוצאות ועדה ראשונה והגשת ערער. וועדה רפואית לערערים רשאית לקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר, או לחילופין, להוריד אחוזים שניתנו לתובע בדרג ראשון. במצב זה, היא תודיע על כך למבוטח והוא יוכל לבקש בו במקום לבטל את ערעורו, הסיכויים עולים על הסיכונים בהגשת ערעור על החלטות ועדה רפואית, ולבטח כשהדבר מתבצע בהכוונה וליווי של עורך דין ביטוח לאומי מנוסה.

מי שנקבע לגביו כי על אף אחוזי הנכות, לא איבד כלל מכושרו לעבוד או שנקבעה לו דרגת נכות שאינה עולה על 74%, רשאי לערער על דרגת אי הכשירות בפני ועדת ערערים. הערעור יוגש בתוך 60 ימים מיום הקביעה של ועדת דרג ראשון. אדם שתביעתו נדחתה וחלה החמרה במצבו, יכול להגיש תביעה לעיון מחדש בתביעתו במידה ועברו 6 חודשים לפחות מהועדה האחרונה. 

המוסד לביטוח לאומי לא יבדוק מחדש מיוזמתו נכים המקבלים קצבת נכות.

סיפורי הצלחה

זכאות לקצבה

מ-0% נכות ל-100% נכות

הכרה בנכות מהעבודה

קצבה חודשית 45% נכות

תשלום רטרו לשנה נכות ילד

קצבה חודשית 1,676 ש"ח לילד

נכות כללית עדילה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

נכות מעבודה

תשלום חד פעמי בנוסף לקצבה חודשית

רשלנות מקצועית

בעל מקצוע התרשל וישלם ללקוח סכום של 270,000 ש"ח!!!

החליקה בחנות וקיבלה פיצוי 15,000 שקל

מאמרים בנושא: ועדה רפואית לעררים

חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד