אזרחי

דיני חוזים

דיני חוזים

חוזה הוא הסכם אכיף. דיני החוזים מגדירים את הכללים, העקרונות והסטנדרטים שבמסגרתם תיאכף התחייבות בפועל או שתקנה היא זכויות אחרות (לבד מזכות האכיפה) מקבילות או משלימות (כגון פיצויים בשל הפרת החוזה).

עקרון חשוב ביותר בדיני החוזים הוא עקרון חופש החוזים, הקובע כי כי תוכנו של חוזה הוא ככל שיסכימו הצדדים. עם זאת קיימים חוקים אשר אינם מאפשרים התנאה עליהם באמצעות חוזה בין שני צדדים גם אם הן מעוניינים בינהם. (לדוגמה : שעות עבודה ומנוחה, הגנה על רוכשי דירות, עקרונות כלליים של "תקנות הציבור" ועוד).

 

חוזה כאמור הוא מסמך משפטי אשר מבטא את כוונות הצדדים. החוזה יכול שיהיה בעל פה או בכתב.        לפני חתימה על חוזה יש לודא כי הוא ברור לכם באופן מלא וחד משמעי, משקף את הכוונות והרצונות שלכם בצורה שלא משתמעת לשני פנים. במידה ויש הוראה או סעיף אשר מעלה בכם ספק קטן לגבי משמעותו ו/או הפרשנות שיכטולה להיות לו, אל תהססו לדרוש תיקון או הבהרה ואפילו לרשום דוגמה כדי שאם תתעורר מחלוקת בעתיד יהיה אפשר לפרש זאת בהתאם. בעת החתימה ענו לעצמכם על השאלה הבסיסית ביותר: "האם מי שאינו צד לחוזה וקורא אותו בפעם הראשונה יבין בדיוק מוחלט את הכוונה שלו?"

מחלוקות רבות הן סביב השאלה "למה התכוונו הצדדים". לעיתים המחלוקת אמיתית וכל צד מאמין באמונה שלמה בפרשנות שלו ולעיתים באה פרשנות "מטעמי נוחות", אך בכל מקרה כדי להימנע מהצורך להגיע לבית המשפט אשר ינסה לקבוע מה היתה כוונת הצדדים, יש לעשות ככל שניתן כדי להבהיר ולהיות מדוייקים לעניין הכוונות. 

הערה: ככלל, בחוזי מקרקעין ישנה דרישה צורנית (צורה של החוזה) שיהיה בכתב. 

 

כללים מהותיים:

  • "עקרון על" הוא כי יש לנהל את המשא ומתן ואת קיום החוזה בתום לב. התנהגות שלא בתום עלולה להביא לסנקציות נגד המפר חובה זו לרבות ביטול החוזה וחיוב בהוצאות ופיצויים.
  • חוזה יש לקיים וזה כלל בסיסי במשפט.
  • כאשר לא נקבע בחוזה במפורש הזמן לביצוע החוזה, יש לקיימו זמן סביר לאחר כריתת החוזה.
  • המציע אינו יכול לחזור בו, לאחר שהניצע הביע את הסכמתו בצורה שמחייבת אותו (את המציע).
  • המציע הצעה בלתי חוזרת או מציע שקבע מועד לקיבול ההצעה (למשל "עד שבוע"), אינו יכול לחזור בו, אלא אם כן הניצע דחה את ההצעה.
  • במודעה שפונה לציבור הרחב או לקהל יעד אחר, כל מי שהמודעה מיועדת אליו נחשב ניצע
  • קיבול שיש בו תוספת או הגבלה או שינוי, נחשב להצעה.

שאלות ותשובות בנושא: דיני חוזים

חוזה נִכְרָת כאשר יש "הצעה וקיבול", בהתאם לדרישות פרק א' של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. "הצעה", בהתאם לדרישות החוק, היא פנייה של אדם לחברו המעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה, והיא טומנת בחובה את הפרטים המהותיים הכלולים בהצעה.

"קיבול", בהתאם לדרישות החוק, הוא הודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה. מקובל לסבור כי משמעות דרישת גמירת הדעת היא כוונה רצינית ושלמה להתקשר בחוזה המסוים עם האדם המסוים. על מנת שתהיה התחייבות חוזית, נדרש אפוא שהצדדים לחוזה יהיו מודעים להתחייבות שהם נוטלים על עצמם, ושתהיה להם כוונה להיכבל משפטית בחוזה המסוים. כלומר האם היתה כוונה מקדמית ליצירת יחסים משפטיים במערכת היחסים הנדונה.

לדוגמא: האם ההתחייבות ניתנה במסגרת יחסים עסקית או מסגרת יחסים אינטימית בין מכרים, וזאת בנוסף לשאלה של המדיניות המשפטית הכללית שבה ניתן להוציא מגדר דיני החוזים התחייבויות שלא ראוי ונכון לעסוק בהן במסגרת הדין.

גמירות דעת זה הרצון האמיתי להתקשר בחוזה, כוונה רצינית, החלטית ומגובשת של צד בחוזה להתקשר בהסכם משפטי מחייב עם צד מסויים. המבחן אותו ייבחן בית המשפט כדי להתחקות אחרי גמירות הדעת של הצדדים הוא חיצוני בו יבחנו נסיבות עריכת ההסכם בעיני האדם הסביר. כלומר, האם אדם סביר באותן נסיבות היה מתכוון למה שנטען בנושא שבמחלוקת.

מסויימות זוהי פירוט הפרטים. ככל שרמת הפרטים בהצעה מפורטת יותר כך היא נחשבת מסויימת יותר. הצעה אשר מכילה את הפרטים נחשבת להצעה רצינית המביאה לידי ביטוי את כוונות הצדדים (גמירות הדעת).

דרישת המסוימות אינה שיהיה פירוט של כל סעיף ועניין שבחוזה אלא רק את הסעיפים המספקים כדי שהחוזה ישתכלל ויהיה תקף בין הצדדים. יש לציין כי גם חוזה לא שלם יכול להיאכף על ידי בית המשפט אם זה יגיע למסקנה כי זאת היתה כוונת הצדדים בעת החתימה, ובית המשפט מוסמך להשלים את הפרטים החסרים בעצמו.

עקרון תום הלב הוא עקרון על בתחומי משפט שונים ובכך חולש גם על דיני החוזים. 

תום לב במשא ומתן:  קיימת חובה על הצדדים בעת קיום המשא ומתן להתנהג בהגינות ולגלות את כל הפרטים הרלוונטים שעשויים להשפיע על גמירות הדעת של הצד האחר להתקשר בחוזה מחייב. אם צד אשר לא יגלה פרט מהותי אשר עשוי היה להשפיע על גמירות הדעת של האחר, יהיה רשאי האחרון לבטל את החוזה בטענות כגון חסור תום הטעיה וטעות. 

תום לב בעת קיום החוזה: הצדדים נדרשים להתנהג בדרך מקובלת והוגנת כפי שמקובל במקרים דומים, בין צדדים דומים ולשתף פעולה בדרך שתאפשר את קיום החוזה ותתחשב באינטרסים החוזיים גם של הצד האחר.

בית המשפט ייבחן את התנהגות הצדדים בראיה אובייקטיבית בעיני האדם הסביר.

נשיא בית המשפט בדימוס אהרון ברק: "אדם לאדם – לא זאב ולא מלאך, אדם לאדם – אדם" 

באופן עקרוני ביטול חוזה כשלעצמו ניתן על ידי הודעה לצד השני זמן סביר לאחר שנודעה סיבת הביטול. אם הצד השני לא התנגד אז החוזה מבוטל. במקרים בהם הצד השני יתנגד לביטול החוזה נדרש לפנות לבית המשפט ולהסביר מהי את סיבת הבקשה לביטול ולשכנעו כי זאת הדרך הכי טובה. בית המשפט יכול לבטל את החוזה כולו, רק חלק ממנו, לתת הוראות שיתקנו את הנדרש ויביאו להמשך קיומו ועוד.

לא מומלץ לבטל חוזה באפון חד צדדי מבלי להתייעץ מראש כדי להימנע מהפרת חוזה לא חוקית ולהיות חשופים לסנקציות שונות כגון פיצויים. יש לבחון את הנסיבות של החוזה ואת העילות האפשריות לבקשה לביטולו כדי להימנע מטעויות (האם מדובר בפגמים בעת כריתת החוזה, הפרת חוזה ועוד).

סיפורי הצלחה

צו הריסה בוטל

מאמרים בנושא: דיני חוזים

אין עדיין מאמרים בנושא דיני חוזים, בקרוב...