טפסים להורדה

טפסים בנושא: אזרחי

בקשה לפטור מאגרה

כתב הגנה תביעות קטנות

כתב ערבות צד ג'

כתב תביעה קטנה

טפסים בנושא: מקרקעין

בקשה לפטור מס שבח

בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד

בקשה לפטור חלקי נכים ועולים

בקשה למסירת מידע לשמאים

בקשה לביטול קנס ריבית או הצמדה או פריסת תשלומים

בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון

תצהיר על ביטול מכירה או פעולה באיגוד

פטור ממס מוסד ציבורי

עדכון פרטי עוד

מס רכוש הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכא 1961

מכירת זכות במקרקעין

השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכד 1963

הצהרה שאינה מקוונת על ידי עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר

הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין

הצהרה לצורך בקשת פטור ממס שבח מקרקעין

הנפקת ססמא

הודעה על מכירת אופציה

הודעה לפי סעיף 49

הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל

דיווח על בניית פרויקט חדש

בקשה לתיקון שומה

בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין

בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

בקשה לפעולות ושירותים

טפסים בנושא: פלילי

הפנייה לבדיקת היתכנות

הסכמת נאשם לשחרור בערובה בתנאי פיקוח אלקטרוני

הודעה בדבר החלטה על פיקוח אלקטרוני

בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד

ייפוי כח לבדיקת תקינות קו טלפון

טופסי איזוק אלקטרוני

טופס אישור בזק קו נקי

טפסים בנושא: חדלות פירעון

טופס 703 ייפוי כח להגשת תביעת חוב בחדלות פירעון

טופס 702 תביעת חוב בחדלות פירעון

טופס 701 בקשה כללית חדלות פירעון

התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים

הצהרה לפי סעיף 319

דוח על הכנסות והוצאות חייב בהליך חדלות פירעון

בקשת יחיד לצו פתיחת הליכים ודוח על מצבו הכלכלי של היחיד

רשימת המסמכים והמידע להגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון לחייב יחיד

עמדת נושה להצעה לגיבוש הסדר תשלומים לפי סעיף 191 לחוק חדלות פירעון

עלון מידע חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כתב ויתור על סודיות

ייפוי כוח להגשת תביעת חוב

טופס 705 בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פנייה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצל"פ

טופס 704 תצהיר לתביעת חוב בחדלות פרעון

טפסים בנושא: הוצאה לפועל

בקשה לצירוף תיק לתיק איחוד או ביטול תיק איחוד

בקשה לצו מאסר בתיק מזונות

בקשה לצו הבאה

בקשה לחילוט או החזר ערבון או עיכוב כספים

בקשה להעברת תיק הוצאה לפועל

בקשה להוספת או שינוי ייצוג

בקשה לאישור מכר

בקשה כללית

בקשה כללית כינוס נכסים

שאלון והנחיות במסלול המקוצר

נקיטת הליכים פינוי או עשיית מעשה או הוספת צו עשה

נקיטת הליכים עיקול מטלטלין או מקרקעין או כלי תחבורה

טופס נתוני חישוב קרן

טופס להוספת גורם בתיק

דף הסבר בקשה להקטנת קרן חוב

בקשת חייב בטענת פרעתי

בקשת זוכה מתן הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק דין

בקשת זוכה להכללת חייב במרשם חייבים משתמטים

בקשה לשינוי פרטי גורם

בקשה לשינוי חשבון בנק או בא כוח מייצג

בקשה לקבלת מידע על כניסת החייב לארץ או ביטול המידע

בקשה לקבלת מידע על גובה החוב

בקשה לפתיחת תיק מחדש

בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

בקשה למינוי כונס נכסים

בקשה להעברת תיק למסלול מזונות

בקשה להכרה כחייב משלם

בקשה להחלטה במעמד צד אחד בהעדר

בקשה לביטול של הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים או שינוי בהגבלות

בקשה לביטול או דחיית דיון

פתיחת תיק בקשה לביצוע הליך

נספח לבקשת ביצוע הוספת גורם

טופס לבקשת התנגדות

טופס הצהרה ריבוי זוכים

בקשה למשלוח אזהרה חוזרת או ביצוע מסירה אישית של אזהרה

בקשה לחיוב צד שלישי בחוב פסוק

בקשה להוספת גורם עו"ס כמסייע בתיק

בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות

בקשה לביטול הכרה כחייב משלם

תצהיר מוסר

שאלון והנחיות זוכה מסלול מקוצר

פתיחת תיק בקשה לביצוע פסק דין עשה

פתיחת תיק בקשה לביצוע פס"ד כספי

פתיחת תיק בקשה לביצוע משכון או משכנתה

נוסח מכתב התראה לחייב לפי סעיף 81א-ז לחוק ההוצאה לפועל שיק שחוזר בגלל הוראות חוק צמצום שימוש במזומן

מחזיקים המחוברים בתקשורת מחשבים עבור עיקולי צד ג'

כתב ערבות

טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב בנק

טופס נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואה

טופס 203 ביצוע תביעה על סכום קצוב

התראה לחייב טרם פתיחת תיק סכום קצוב

התנגדות למתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים

הרשאה לחיוב חשבון

בקשה לעיקול ברישום מקווה אצל גורמי צד ג

בקשה למתן צו מידע אודות החייב

בקשה לביצוע שעבוד מכח פקודת המסים

בקשה לביצוע חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה

אישור שליחת פסק דין החלטה ממערכת נט המשפט

שאלון חייב וכתב ויתור סודיות

פתיחת תיק בקשה לביצוע שטרות ושיקים

ייפוי כוח כללי הוצאה לפועל

ייפוי כוח בן משפחה

דף הסבר בקשת חייב לאיחוד תיקים

בקשה למתן צו חיוב תשלומים או שינוי צו חיוב בתשלומים

פתיחת תיק בקשה לביצוע פס"ד כספי מזונות

תגובה לבקשה על פי דרישת רשם

עיקול צד ג או עיקול משכורת או עיקול כספי זוכה

נקיטת ההליכים הטלת הגבלות על חייב ועיכוב יציאה מהארץ

הגשת הודעה על הסכם פשרה או הסדר חוב

דוח כונס נכסים ראשוני

דוח כונס נכסים סיכום פעילות הכונס

דוח כונס נכסים ביניים

דוח כונס כספי

בקשת זימון לדיון או לחקירת יכולת

בקשת זוכה להגדלת או הוספת קרן חוב

בקשה לשינוי כלל חישוב

טפסים בנושא: ביטוח לאומי

תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע עבודה

תביעה לתשלום דמי תאונה בל 2201

תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

תביעה לקצבת שירותים מיוחדים

תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה

תביעה לצרוף דרגות נכות מעבודה

תביעה לנכה נזקק לפי תקנה 18א נכות זמנית

תביעה למתן שיקום מקצועי

תביעה להכרה במחלת מקצוע או ליקוי רפואי

תביעה להטבות על פי הסכם הניידות

תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36 החמרת מצב

תביעה לגמלה לילד נכה בל 7821

כתב ערר על החלטה של המוסד לביטוח לאומי

כתב ויתור סודיות נכות שרותים מיוחדים

כתב ויתור סודיות נכות מעבודה

כתב ויתור סודיות נכות כללית

כתב ויתור סודיות ניידות

כתב ויתור סודיות דמי פגיעה

כתב ויתור לחברות ביטוח

יפוי כח למייצג לא רשום

יפוי כח להגשת תביעת חוב לממונה על הליכי חדלפ

טופס סקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה בל 250

ויתור סודיות רפואית דמי תאונה

ויתור סודיות רפואית גמלת ילד נכה

הצהרת מעסיק פגיעה בעבודה

הצהרה עפי חוק המזונות

הערכה תפקודית לילד

בקשה לתשלום על פי חוק המזונות

בקשה להפסקת הליכים בהוצאה לפועל מזונות

בקשה להפסקה או חידוש דמי מזונות

בקשה להענקה מטעמי צדק

בקשה להעברת תשלום תוספת תלויים

בקשה להעברת תשלום תוספת לבן זוג

בקשה לביצוע פסק דין מזונות

בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות

אישור על לימודים ילד נכה

אגרת הסבר למוזמן לוועדה רפואית נכות מעבודה

תעודה רפואית ראשונה לנפגע בתאונה

טפסים בנושא: משפחה וירושה

בקשה למינוי אפוטרוטפוס

תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון

פרטת עיזבון

התחייבות משפחה

הודעה ליורש על פי צוואה

הודעה ליורש על פי דין

בקשת צו קיום צוואה

בקשה לקביעת גיל

בקשה לצו ירושה

בקשה לפטור מאגרה משפחה

בקשה לעיון בתיק בלשכת הרשם לענייני ירושה

בקשה למינוי מנהל עזבון

בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף התערבות רפואית דחופה

טפסים בנושא: נוטריון

עריכת מסמך – באנגלית

הודעה על ביטול מסמך נוטריוני – בעברית

הודעה על ביטול מסמך נוטריוני – באנגלית

אישור צוואה – בעברית (2)

אישור צוואה – בעברית (1)

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם – בערבית

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם – בעברית

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם – באנגלית

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה – בערבית

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה – בעברית

אישור על קבלת תצהיר או הצהרה – באנגלית

אישור נכונות תרגום – בערבית

אישור נכונות תרגום – בעברית

אישור נכונות תרגום – באנגלית

אישור העתק – בערבית

אישור העתק – בעברית

אישור העתק – באנגלית

אימות חתימה של קטין – בעברית

אימות חתימה של קטין – בערבית

אימות חתימה של קטין – באנגלית

אימות חתימה – בערבית

אימות חתימה – בעברית

אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון – בערבית

אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון – בעברית

אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון – באנגלית

אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם – באנגלית

אימות חתימה כששפת החתימה אינה ידועה לחותם – בערבית

אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם – בעברית

אימות חתימה בשם תאגיד – בערבית

אימות חתימה בשם תאגיד – בעברית

אימות חתימה בשם תאגיד – באנגלית

אימות חתימה – באנגלית

אימות הסכם ממון – ערבית

אימות הסכם ממון – בעברית

אימות הסכם ממון – באנגלית

הודעה על ביטול מסמך נוטריוני – בערבית

אישור צוואה – בעברית

תעודת חיים – בערבית

תעודת חיים – בעברית

תעודת חיים – באנגלית

עריכת מסמך – בערבית

עריכת מסמך – בעברית